Numer alarmowy 999

Regionalne Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym ŁÓDŹ 2024

Regulamin Mistrzostw

REGULAMIN MISTRZOSTW W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM 2024 ORGANIZOWANYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZARZĄDU ZPRM SP ZOZ

I. CEL MISTRZOSTW

1. Sprawdzenie i podniesienie znajomości standardów postępowania medycznego, umiejętności prowadzenia i koordynacji akcji ratowniczych.

2. Umożliwienie współzawodnictwa zespołów ratownictwa medycznego.

II. ORGANIZATOR I MIEJSCE ORGANIZACJI

1. Na podstawie uchwały Zarządu Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego organizatorem Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym w Łodzi jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
91-202 Łódź ul Warecka 2
NIP 947-18-87-289

2. Termin zawodów: 12-14 czerwiec 2024

3. Miejsce: Hotel Ambasador Premium, 90-315 Łódź ul. Kilińskiego 145

4. Organizator ustala program mistrzostw i przekazuje wszystkim zespołom, które zakwalifikowały się na dane mistrzostwa, a w szczególności określa:

1) szczegóły techniczne i logistyczne mistrzostw, tj. obowiązujący język, miejsce i sposób startu, sposób określenia miejsca dojazdu do zadań, oznakowanie i numerację zespołów, czas trwania zadań itp.,

2) inne, nieujęte w niniejszym regulaminie zasady

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Podmiot dokonujący zgłoszenia do mistrzostw wypełnia zgłoszenie na załączonym formularzu i przesyła w wyznaczonym terminie do Organizatora pod wskazany przez niego adres.

2. Podmiot wskazany w pkt. 1 może zgłosić do uczestnictwa maksimum 3 zespoły. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Organizator zawodów może również zgłosić do uczestnictwa maksimum 3 zespoły, które będą oceniane, ale nie będą ujęte w klasyfikacji generalnej, z zastrzeżeniem, że 1 zespół organizatora ma zapewniony udział w Mistrzostwach Polski.

4. W Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym w Łodzi może brać udział łącznie do 30 załóg i dodatkowo do 3 załóg zgłoszonych przez organizatora.

5. Decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Ambulanse poszczególnych załóg uczestniczących w mistrzostwach powinny zostać wyposażone w sprzęt tożsamy dla zespołu ratownictwa medycznego Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

7. W kolejnych zawodach mogą brać udział zespoły ratownictwa medycznego reprezentujące podmioty systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Członkowie zespołu powinni być związani umową o pracę lub cywilno-prawną od co najmniej 6 miesięcy z jednostką, którą reprezentują.

8. W mistrzostwach może uczestniczyć tylko raz zespół, który w poprzedniej edycji zawodów zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski.

9. Mistrzostwa trwają 3 dni.

10. Mistrzostwa Regionalne są jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski.

11. W skład zespołów podstawowych wchodzą 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, specjalistycznych 3 osoby uprawnione do wykonania medycznych czynności ratunkowych, przy czym przynajmniej jedna osoba musi posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych (kierujący pojazdem powinien posiadać komplet dokumentów), a jeden z członków zespołu powinien zostać wyznaczony jako jego kierownik.

12. Dopuszcza się ewentualną zmianę w składzie zespołu po zgłoszeniu do Organizatora i uzyskaniu jego zgody w przypadku zdarzenia losowego lub choroby członka zespołu.

13. W składzie członków zespołu nie mogą być zakwalifikowani instruktorzy posiadający ważne uprawnienia BLS, ERC, AHA, ITLS, PHTLS.

14. W mistrzostwach organizowanych przez Członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej mogą brać udział podmioty lecznicze będące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami budżetowymi albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51% udziałów lub akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

IV. KOMANDORZY I SĘDZIOWIE

1. Sędzią Głównym Mistrzostw jest Specjalista Medycyny Ratunkowej Michał Dworzyński

2. Komandorem Mistrzostw jest Ratownik Medyczny Michał Wójcik

3. Sędzią Odwoławczym jest Specjalista Medycyny Ratunkowej Agnieszka Bartyka

4. Koordynatorem Mistrzostw Magister Dawid Kowalewski

5. W konkurencjach medycznych Organizator wskazuje osobę odpowiedzialną za dane zadanie (lub zadania) – sędzia zadaniowy, który jest jego autorem – może nim być lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka/pielęgniarz systemu, przy czym osoba taka musi posiadać ważne uprawnienia instruktora ERC, AHA, ITLS, PHTLS.

6. Przynajmniej jeden sędzia ścieżkowy musi być lekarzem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką/pielęgniarzem systemu, przy czym osoba taka musi posiadać ważne uprawnienia instruktora ERC, AHA, ITLS, PHTLS, drugi sędzia musi mieć ukończony adekwatny kurs.

7. Każde zadanie jest sędziowane przez minimum 2 sędziów.

8. Organizator może zlecić obsługę sędziowania podmiotom zewnętrznym. Organizator Mistrzostw może również zaprosić do sędziowania instruktorów i szkoleniowców z innych jednostek systemu PRM. Zapewnia wówczas noclegi, wyżywienie, a w porozumieniu i za zgodą podstawowego pracodawcy oddelegowanie do celu sędziowania na zawodach.

V. KONKURENCJE / ZADANIA

1. Zalecany czas trwania konkurencji nie powinien przekraczać 24 godzin – z uwzględnieniem każdego typu zadań medycznych, technicznych i teoretycznych.

2. W przypadku wydłużenia czasu trwania konkurencji wymagany jest jednorazowy 8-godzinny czas odpoczynku.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zadań szkoleniowych nie podlegających generalnej klasyfikacji.

4. Liczba konkurencji dziennych i nocnych podczas mistrzostw wynosi minimum 6 maksimum 8

5. Spóźnienie na miejsce wykonywania zadania przekraczające czas 2 kolejnych zespołów startujących później powoduje dyskwalifikację spóźnionego zespołu na danym zadaniu. Jeśli spóźnienie wynika z winy Organizatora punkt ten nie ma zastosowania.

6. Na wykonanie każdego zadania należy wyznaczyć określony czas. Na 2 minuty przed końcem zadania sędzia poinformuje o tym załogę. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół zabiera sprzęt, odpady i opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności ratowniczych.

7. Czas zadania jest liczony od momentu przybycia na miejsce zadania po komendzie sędziego “czas -start”.

8. Czas pobytu zespołu na miejscu zadania może być krótszy od maksymalnego w przypadku wypełnienia wszystkich czynności zaplanowanych w zadaniu, o czym decyduje kierownik zespołu.

9. Realizacja konkurencji może być przerwana przez sędziego w każdym momencie, jeśli postępowanie zespołu stworzy sytuację niebezpieczną (dla siebie lub innych osób uczestniczących w zadaniu), w sytuacji ukończenia czasu trwania konkurencji lub w sytuacji zakończenia scenariusza.

IV. ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW

1. Mistrzostwa oparte są o realizację zadań praktycznych, technicznych i teoretycznych.

2. Mistrzostwa odbywają się na drogach publicznych oraz zamkniętych.

3. Startujące zespoły obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

4. W trakcie zawodów NIE WOLNO używać sygnałów świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem sytuacji, w których:

1) w opisie zadania znajduje się odpowiednia dyspozycja, a ich użycie jest konieczne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia podczas konkurencji,

2) zespół w trakcie wykonywania zadania napotkał rzeczywiste zdarzenie, wymagające użycia wyżej wymienionej sygnalizacji lub na polecenie sędziego.

3) Organizator poinformuje o możliwości użycia w określonej sytuacji.

5. Na trasie zawodów mogą się znaleźć patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające przestrzeganie przepisów ruchu drogowego lub innych służb posiadających uprawnienia ustawowe do przeprowadzania kontroli.

6. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliżają się do skrzyżowania. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

7. Za przekroczenie prędkości i inne naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego grożą punkty karne, które będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych przez zespół. Uczestnik ponosi wszystkie konsekwencje wynikające z naruszenia powyższych zasad, z wykluczeniem całego zespołu z udziału w mistrzostwach włącznie. Punkty karne są naliczane wg taryfikatora Policji (mandatów).

8. Każda naprawa ambulansu/sprzętu powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd/wykonanie zadania pozostałym Uczestnikom.

9. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych substancji działających podobnie do alkoholu w trakcie rozgrywanych konkurencji. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli zawartości alkoholu oraz innych substancji działających podobnie do alkoholu u uczestników. Przy badaniu zawartości alkoholu wynik musi wynosić 0 promila.

10. Załoga, w składzie której będzie co najmniej jeden z członków pod wpływem alkoholu lub innych substancji działających podobnie do alkoholu zostaje wykluczona z udziału w konkurencjach mistrzostw.

11. Każdy zespół przed rozpoczęciem mistrzostw otrzymuje od Organizatora numer startowy.

12. W trakcie Mistrzostw zespoły otrzymają mapki z trasami dojazdu do zadań lub współrzędne GPS.

13. Zespoły zgłaszają się na miejsce startu do zadania w wyznaczonym czasie.

14. Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków zespołu. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizowanego zadania.

15. W ocenie poszkodowanego (pozorant, manekin) podczas wykonywania zadania, o ile sędzia nie poda informacji o parametrach medycznych, należy przyjąć te, jakie są symulowane na manekinie lub przez pozoranta.

16. Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.

17. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach ocen oraz na odpowiednich tabelach przeliczeniowych, podanych do wiadomości Uczestników w dniu rozpoczęcia mistrzostw.

18. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań praktycznych i teoretycznych oraz po odjęciu punktów karnych.

19. Wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne powinno być zgodne z przyjętymi standardami dla ambulansów S i P za wyjątkiem respiratora i pompy infuzyjnej. które nie są wymagane. (zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Polską Normą PN-EN 1789 dla pojazdów medycznych). Dopuszcza się start zespołów bez ambulansów oraz bez sprzętu pod warunkiem ustalenia takiej konwencji zawodów lub zgody na zapewnienie ambulansów/ sprzętu przez Organizatora.

20. W przypadku braku wyposażenia koniecznego do przeprowadzenia zadania, zespół nie otrzymuje punktów za tę część zadania, która wymaga użycia danego wyposażenia.

21. Sprzęt konieczny do wykonania zadania, a wykraczający poza wymagania z punktu 19 zapewnia Organizator.

22. Zabrania się używania urządzeń do mechanicznego uciskania klatki piersiowej oprócz sytuacji, gdy Organizator dostarczy w/w sprzęt.

23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, pozostawienie lub utratę sprzętu oraz rzeczy osobistych przez zespół w trakcie oraz po zakończeniu realizacji zadań.

24. W miejscu zadania (w oznaczonym terenie) znajdować się mogą jedynie zespoły biorące udział w Mistrzostwach, sędziowie i osoby dopuszczone przez Organizatora. Zabrania się transportowania przez ambulanse i uczestniczenia w zadaniach osób towarzyszących. W razie niestosowania się do zaleceń konkurencja nie zostanie zaliczona.

25. W czasie wykonywania zadania zabrania się zespołowi korzystania z aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, komputerów, radiostacji, palmtopów, kalkulatorów, a także wcześniej przygotowanych kart z algorytmami oraz dawkami i stężeniami leków.

26. Dopuszcza się używanie aparatu fotograficznego/kamery przez osobę towarzysząca, dopuszczoną przez Organizatora na miejsce zadania, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony sędziów. Osoba filmująca lub fotografująca musi znajdować się w miejscu wskazanym przez sędziego. Zarejestrowany zapis video (filmowy) lub dokumentacja fotograficzna nie będzie brana pod uwagę przy ocenie i punktacji zadania.

27. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji.

28. Zespoły zdyskwalifikowane nie otrzymują certyfikatu udziału w mistrzostwach.

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W ramach wpisowego Organizator zapewnia w czasie trwania Mistrzostw: zakwaterowanie, wyżywienie, pakiet startowy, zabezpieczenie medyczne i ratownicze.

VIII. KOMISJA ODWOŁAWCZA

1. Na czas Mistrzostw Organizator ustala KOMISJĘ ODWOŁAWCZĄ, w skład której wchodzi sędzia główny zawodów, sędzia odwoławczy oraz 1 przedstawiciel Organizatora.

2. Komisja działa w składzie minimum 3-osobowym i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

3. Odwołania od decyzji sędziów można składać wyłącznie w formie pisemnej do Komisji Odwoławczej w ciągu do I godz. po ukończeniu konkurencji zawodów, omówieniu zadań i po wpłaceniu wadium w wysokości 200 PLN w sekretariacie zawodów. Wadium przepada jeżeli komisja odwoławcza uzna protest za bezzasadny.

IX. CZYNNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

1. Zespół Ratownictwa Medycznego działa zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz wg zasad zapisanych w niniejszym regulaminie.

2. Podczas trwania Mistrzostw:

1) czynności wykraczające poza zakres kompetencji zespołu muszą uzyskać akceptację sędziego głównego,

2) zabiegi wykonywane przy pacjencie opierają się na dostępnych/badalnych danych i parametrach określonych przez sędziego,

3) konstrukcja zadania powinna opierać się na jednakowym scenariuszu, parametrach oraz czasie ich występowania dla każdego z uczestniczących zespołów,

4) wszystkie czynności nieinwazyjne wykonywane są realnie, zaś inwazyjne na manekinach,

5) w zakresie działań nieopisanych w obecnym regulaminie dopuszcza się doraźne decyzje podejmowane przez Organizatora zawodów, za zgodą sędziego głównego zawodów i Komisji Odwoławczej. Decyzje powinny być ogłoszone pisemnie,

6) w razie napotkania podczas zawodów realnego zdarzenia zespół ma obowiązek wykonać niezbędne medyczne czynności ratunkowe oraz wezwać zespół PRM, a także zgłosić ten fakt w Biurze Zawodów i do Komandora Mistrzostw,

7) uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.

X. NAGRODY

Zwycięzcom Mistrzostw zostaną wręczone pamiątkowe puchary, dyplomy oraz inne nagrody.

XI. KARY

Komisja Odwoławcza w porozumieniu z Organizatorem może zastosować, za nieprzestrzeganie Regulaminu Mistrzostw, następujące kary:

1) punkty karne,
2) upomnienie,
3) zawieszenie,
4) dyskwalifikacja.

XII. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne.

2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać odpadów komunalnych/ medycznych na trasie/ terenie mistrzostw.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W Mistrzostwach, w charakterze obserwatora, uczestniczy przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody w czasie powrotu z nich i w czasie trwania mistrzostw.

3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

4. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika.

7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.

9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.

10. Zespoły bez numerów startowych poruszające się na terenie odbywania się Mistrzostw będą usuwane przez obsługę techniczną.

11. Mistrzostwa odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

12. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami a także wyniki z podaniem nazwisk uczestników mogą być wykorzystane za zgodą Organizatora przez środki masowego przekazu.

13. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i wizerunek przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2019.1781).

14. Uczestnicy podczas Mistrzostw zobowiązani są do odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nieetyczny.

15. Nieznajomość niniejszego regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie

16. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywania jego zmian.