Numer alarmowy 999
Logotypy UE

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Deklaracja dostępności Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają pełnej transkrypcji
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF,
 • Pliki zamieszczane w serwisie będą dostosowywane do wymagań osób o szczególnych potrzebach.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Lefik-Babiasz.
 • E-mail: dostepnosc@wsrm.lodz.pl
 • Telefon: 502761822

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
 • Adres: Warecka 2, 91-202 Łódź
 • E-mail: sekretariat.warecka@wsrm.lodz.pl
 • Telefon: 042 655 80 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek : Warecka 2, 91-202 Łódź
Budynek nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Aby dostać się do budynku należy zadzwonić telefonem na numer  – 042 655 80 50 poinformować o tym pracownika urzędu.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.  Wewnątrz budynku brak jest windy.
Przed budynkiem znajduje się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze.
Brak oznaczeń w jeżyku braila.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku  nie ma  zainstalowanej pętli indukcyjnych.
W budynku aktualnie  można porozumieć się w polskim języku migowym, jednak dostępne jest ta usługa po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty (na zasadach określonych w ustawie o języku migowym i innych metodach komunikowania).

Budynek: ul. Sienkiewicza 137/141
Budynek  jest  dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Zainstalowana jest automatyka drzwi wejściowych.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.  Wewnątrz budynku brak jest windy.
Przed budynkiem znajduje się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze.
Brak oznaczeń w jeżyku braila.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku  nie ma  zainstalowanej pętli indukcyjnych.
W budynku aktualnie  można porozumieć się w polskim języku migowym, jednak dostępne jest ta usługa po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty (na zasadach określonych w ustawie o języku migowym i innych metodach komunikowania).

Do pobrania: