Numer alarmowy 999
Logotypy UE

Usługi

Dokumentacja medyczna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.01.2024 r. Dział Dokumentacji Medycznej i Statystyki będzie nieczynny.

Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu leczniczego.

Prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej przysługuje:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • organom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, a także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
 • do wglądu – w miejscu przechowywania dokumentacji.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać:

 • osobiście w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 137/141,
 • drogą pocztową na adres: 90-302 Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141
 • mailowo na adres: dokumentacja.medyczna@wsrm.lodz.pl
 • platformą ePUAP

Telefony kontaktowe do Sekcji Dokumentacji Medycznej w dni robocze w godzinach od 08:30 do 15:00 ? tel.: (42) 636-18-38, (42) 635-06-25, (42) 635-06-26

W przypadku konieczności udostępnienia dokumentacji medycznej  dla świadczeń udzielonych na terenie powiatów: zgierskiego, skierniewickiego, rawskiego, łowickiego, kutnowskiego, łaskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, pabianickiego, sieradzkiego i łęczyckiego proponujemy w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

 1. Udostępnianie dokumentacji medycznej osobom indywidualnym następuje na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.
 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej organom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na ich pisemny wniosek zawierający podstawę prawną udostępnienia.
 3. Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki.
 4. Przy odbiorze dokumentacji pacjent lub wskazana przez niego osoba winni przedstawić dokument potwierdzający dane osobowe pacjenta oraz dane wskazane w upoważnieniu do odbioru dokumentacji medycznej.
 5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana nieodpłatnie na wniosek:
  1. osób indywidualnych w pierwszym egzemplarzu;
  2. organów ZUS i KRUS;
  3. osób upoważnionych przez organy i podmioty prowadzące postępowania kontrolne.
 6. W przypadkach innych niż wymienione w pkt 5 dokumentacja medyczna jest udostępniana na koszt wnioskodawcy zgodnie z cennikiem obowiązującym w WSRM w Łodzi. – Zobacz cennik
 7. Opłaty, o której mowa w pkt 6 nie pobiera się, jeśli łączny koszt udostępnienia dokumentacji medycznej nie przekracza 10,00 zł brutto (8,13 zł netto).
 8. Informacje o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia są udostępniane zakładom ubezpieczeń (innym niż ZUS i KRUS) zgodnie ze złożonym wnioskiem.