Numer alarmowy 999
Logotypy UE

Usługi dodatkowe

Zabezpieczenie imprez masowych

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (j. t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1466 , z 2019 r. poz. 125) w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. Poz. 181), jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest instytucją właściwą do wydania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych, na obszarze województwa łódzkiego.

 1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy Organizator imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy zwraca się do właściwego miejscowo dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o wydanie opinii na temat niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej.
 2. Pismo dotyczące wydania opinii winno zawierać następujące informacje:
  1. Dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon),
  2. Osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),
  3. Nazwa imprezy,
  4. Termin imprezy,
  5. Lokalizacja imprezy,
  6. Przewidywana liczba uczestników,
  7. Informację dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji.
 3. Pismo o wydanie opinii oraz wszelkie pełnomocnictwa winy być podpisane przez osobę lub osoby umocowane we właściwym rejestrze (KRS, EDG). Pełnomocnictwo jest bezwzględnie wymagane w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Organizatora nie wynika z właściwego rejestru (KRS, EDG). Dokumenty składane wraz z wnioskiem (załączniki np. plan (charakterystyka) winny być kompletne i podpisane przez osoby uprawnione do sporządzenia ww. dokumentu). Wszystkie kopie dokumentów składane wraz z wnioskiem winny być pisemnie potwierdzone przez Organizatora imprezy masowej za zgodność z oryginałem.
 4. Opinia wydana zostaje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.
 5. Opinia zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia jej wydania.
 6. Opinia zostanie wydana po jej wcześniejszym opłaceniu. Dowód wpłaty należy załączyć do wniosku o wystawienie opinii
 7. Opłata za wydanie opinii wynosi 235 złotych brutto. Należy ją uiścić przelewem na konto bankowe: Bank PEKAO SA V o/Łódź 07 1240 1545 1111 0000 1166 7940
  (w przelewie proszę podać termin i nazwę imprezy). Określoną kwotę Organizator uiszcza przed złożeniem wniosku o wydanie opinii. Za dokonaną wpłatę WSRM w Łodzi wystawi fakturę VAT.
 8. Pismo należy złożyć w Sekretariacie Dyrekcji WSRM w Łodzi: 91-202 Łódź, ul. Warecka 2, I piętro, w godzinach od 8:00 do 15:00. Opinię można odebrać w tym samym pokoju, w tych samych godzinach. Kontakt telefoniczny pod numerem 42 652-80-58 lub mailowo: sekretariat.warecka@wsrm.lodz.pl

WSRM w Łodzi dokładając należytej staranności oferuje zabezpieczenie medyczne na najwyższym poziomie w zakresie:

 • imprez masowych,
 • koncertów,
 • meczy,
 • oraz innych wydarzeń plenerowych.

Organizacja zabezpieczeń imprez masowych nr tel. (42) 636 14 67.