Numer alarmowy 999
Logotypy UE

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi informuje w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarza dane osobowe.

Twoje dane osobowe
Administratorem Danych Osobowych (ADO), jest Dyrektor Naczelny Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z siedzibą przy ul. Wareckiej 2, 91-202 Łódź (zwanej dalej WSRM).

Administrator:
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź.
adres e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Christian Skulimowski
tel.: +48 790 612 393
e-mail: iod@wsrm.lodz.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez WSRM.
1.Cel przetwarzania – realizacja zadań WSRM, zgodnie ze Statutem i przepisami prawa.
2.Przetwarzamy dane w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Jakie masz uprawnienia wobec WSRM w zakresie przetwarzania danych?
Gwarantujemy iż przetwarzamy Twoje dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. W związku z tym gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ww. rozporządzenia tj. prawo do dostępu, sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia Twoich danych, prawo do ich przenoszenia, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Udostępnianie Twoich danych podmiotom zewnętrznym.
WSRM udostępnia  dane osobowe podmiotom uprawnionym (m.in. POLICJA, Prokuratura, Sąd), co wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych tj. WSRM.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Przekazywanie Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
WSRM nie przekazuje twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych  (w tym poprzez profilowanie)
WSRM nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych / profilowania.

Wnoszenie skarg i zażaleń
Skargi i zażalenia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz wnieść do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).