Numer alarmowy 999

Projekty UE

Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

A- A A+

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi w dniu 14 grudnia 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego os priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość projektu i wysokość dofinansowania:

Wartość projektu : 3.580.645,14 zł. w tym:

  1. Środki wspólnotowe: 3.043.548,36 zł.
  2. Krajowe środki publiczne 537.096,78 zł

Okres realizacji projektu :
od 1 lutego 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi         w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem ?Covid 19? oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego  w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji. dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione:

  • Ambulanse wraz z wyposażeniem w ilości 6 szt. za kwotę 3.000.000,00 zł.
  • środki ochrony indywidualnej za kwotą: 398.861,34
  • środki do dezynfekcji za kwotę: 156.856,00