Numer alarmowy 999

Projekty UE

Zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

A- A A+

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi w dniu 20 kwietnia 2021 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. ?Zakup  3ambulansów wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla Zespołów Ratownictwa Medycznego? w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego os priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość projektu i wysokość dofinansowania:

Wartość projektu : 1.560.000,00 zł w tym:
1.Środki wspólnotowe: 1.326.000,00 zł
2.Krajowe środki publiczne  234.000,00

Okres realizacji projektu : od 1 lutego 2020 roku do 30 września 2021 roku.

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem ?Covid 19? oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego  w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji. dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione:

  • Ambulanse wraz z wyposażeniem w ilości 3 szt. za kwotę 1.500.000,00 zł.
  • środki ochrony indywidualnej za kwotą: 40.150,00
  • środki do dezynfekcji za kwotę: 19.550,02